محمد تقی حسن زاده توکلی

پژوهش

سخنی از بی سخنی (بررسی روایت های تحول شخصیت در تذکره الاولیای عطار) (نشر سوره مهر)

رمان

خواب ها و رؤیاها 91-89

مردی که زندگی اش مرده بود 95-94

داستان کوتاه

پرستشگاه ایزدان مدفون(نشر شاملو1389)خرکشی  ماه و دختری که عطرش را می فروخت  ساکورا

محمد تقی حسن زاده توکلی داستان نویس، روایت شناس و پژوهشگر کتاب تذکره الاولیا

پژوهش

پژوهش

رمان

رمان

داستان کوتاه

داستان کوتاه

از مجموعه داستان ماه و دختری که عطرش را می فروخت


محمد تقی حسن زاده توکلی

محمد تقی حسن زاده توکلی داستان نویس، روایت شناس و پژوهشگر کتاب تذکره الاولیا